Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 6/5-7/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 6/5-7/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 6/5-7/5

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

07/05/2019

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu lột vỏ chừa đuôi (PTO) tẩm bột đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.86

        5,750

07/05/2019

Tôm thẻ bỏ đầu còn vỏ còn đuôi cắt vỏ lưng, tươi đông lạnh

Netherlands

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

DP

2.45

        9,000

07/05/2019

Tôm thẻ tẩm bột đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

7.20

     12,115

07/05/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

6.23

     10,300

06/05/2019

Tôm thẻ PDTO hấp đông lạnh

Austria

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.09

        6,600

06/05/2019

Tôm thẻ chân trắng PTO tươi xẻ bướm đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

1.09

        5,400

06/05/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh, Loại A

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

5.23

        6,100

06/05/2019

Tôm thẻ PTO chần sơ đông lạnh

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.01

        6,850

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo