Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 31/8-3/9
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 31/8-3/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 31/8-3/9

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

3/9/2019

Tôm thẻ thịt tươi bỏ đầu còn đuôi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

DDP

LC

14.09

    10,692

3/9/2019

Tôm chân trắng PD xẻ lưng IQF đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

CFR

LC

20.00

    10,000

3/9/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.91

       8,708

3/9/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.20

       8,929

1/9/2019

Tôm thẻ tươi PDTO dông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.40

       7,800

1/9/2019

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi hấp đông lạnh

USA

CANG QT CAI MEP

DDP

TTR

6.38

       9,251

31/8/2019

Tôm thẻ PTO hấp đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

1.81

       9,692

31/8/2019

Tôm thẻ chân trắng PTO hấp đông lạnh

USA

TANCANG CAI MEP TVAI

CIF

TTR

5.90

       9,251

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo