Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/4-17/4
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/4-17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/04-17/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/04/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.00

    11,600

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PD

Canada

CANG VICT

CFR

LC

0.59

    10,141

17/04/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Taiwan

CANG TIEN SA

CFR

TTR

0.11

    12,200

17/04/2018

Tôm thẻ vỏ không đầu xẻ lưng đông lạnh.

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.00

    11,813

16/04/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

13

     6,600

16/04/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột hổn hợp và bột bánh mì chiên đông lạnh

USA

CANG VICT

DDP

TTR

2.31

    11,023

16/04/2018

Tôm the thit tươi đông lanh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.37

    10,000

16/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

5.44

     8,929

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo