Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/11-13/11
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/11-13/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/11-13/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

13/11/2018

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.14

     9,096

13/11/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp PDTO đông lạnh

USA

CONG TY CP PHUC LONG

DDP

TTR

15.88

     9,810

13/11/2018

Tôm thẻ chân trắng NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CONG TY CP PHUC LONG

CPT

LC

2.45

     9,778

13/11/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

5.00

     6,700

12/11/2018

Tôm thẻ PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

CAD

2

     7,000

12/11/2018

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

3.49

    10,750

12/11/2018

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

1.78

     9,259

12/11/2018

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.18

     6,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo