Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 1/6-3/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

03/06/2019

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6

        5,350

03/06/2019

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.66

        8,050

03/06/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.94

        8,929

03/06/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

15.24

     12,235

02/06/2019

Tôm thẻ không đầu, bóc vỏ, chừa đuôi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

11.32

        7,150

01/06/2019

Tôm thẻ chân trắng Vannamei hấp, đông lạnh

USA

ICD TRANSIMEX SG

DDP

TTR

16.34

        9,427

01/06/2019

Tôm thẻ thịt đã qua chế biến đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

C&F

KC

8.16

        8,514

01/06/2019

Tôm thẻ thịt đã qua chế biến đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

C&F

KC

6.09

        8,616

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo