Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 21/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.4

    10,000

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng lặt đầu EZP tươi đông lạnh

Netherlands

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

19

     9,500

22/08/2017

Tôm thẻ thịt PTO tẩm bột cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

3.84

     5,700

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

1.84

    10,200

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

New Zealand

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

5

    10,950

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Saudi Arabia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

CAD

7

     7,027

21/08/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Germany

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

2.7

    11,667

21/08/2017

Tôm Thẻ thịt PD đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

2.8

     8,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo