Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/1-23/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/1-23/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 20/01-23/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

2.8

     8,200

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PTO tẩm bột cấp đông

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

2.88

     6,000

23/01/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.7

     8,200

23/01/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

5.94

    10,700

22/01/2018

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

2.86

     8,800

22/01/2018

Tôm Thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu còn đuôi (PDTO) đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

3.6

     9,900

20/01/2018

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7.99

    12,470

20/01/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

5.04

    10,835

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo