Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 1/9-3/9
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 1/9-3/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 1/9-3/9

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

3/9/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.22

    12,100

3/9/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.30

    12,500

3/9/2019

Tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

3.54

       5,507

3/9/2019

Tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

1.09

       5,507

3/9/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.67

       9,370

3/9/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.56

       9,480

1/9/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

14.45

    11,574

1/9/2019

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi hấp đông lạnh.

USA

CANG QT CAI MEP

DDP

TTR

8.63

    11,123

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo