Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 22/10-24/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 22/10-24/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 22/10-24/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/10/2017

Tôm thẻ duỗi tẩm bột đông lạnh

Taiwan

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

4.6

     5,929

24/10/2017

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

2.7

     8,400

24/10/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

1.66

    11,400

24/10/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

C CAI MEP TCIT (VT)

DDP

TTR

2.23

    12,240

23/10/2017

Tom the RPD dong lanh

China

CK MONG CAI

DAP

TTR

0.14

     9,698

23/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

0.69

    11,900

23/10/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột đông lạnh

Canada

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

0.80

     8,350

22/10/2017

Tôm thẻ tẩm bột, sơ chiên đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.73

     9,200

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo