Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 14/4-17/4
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 14/4-17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 14/04-17/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.5

     8,050

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

LC

2.5

     7,000

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Egypt

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

CAD

0.77

     8,571

16/04/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.5

     8,650

16/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.40

    10,688

14/04/2018

Tôm thẻ tươi PTO đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.01

    12,300

14/04/2018

Tôm thẻ chiên bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi, tẩm bột đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7.62

    13,228

14/04/2018

Tôm thẻ tươi PD đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

1.95

    14,900

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo