Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 5/7-9/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 5/7-9/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 5/7-9/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

09/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

0.72

        5,191

08/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

1.08

     34,471

08/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

0.33

     35,683

06/07/2019

Tôm sú nguyên con luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

0.11

     12,830

05/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.30

     10,384

05/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

0.83

        9,375

05/07/2019

Tôm Sú tươi PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.50

     20,900

05/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.54

     33,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo