Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 10/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu xẻ lưng (EZP) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

3

    21,950

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu xẻ lưng (EZP) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.5

    21,950

12/06/2018

Tôm sú nguyên con (HOSO) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1

    21,850

12/06/2018

Tôm sú nguyên con (HOSO) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.5

    21,850

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.18

    19,000

12/06/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.74

     8,214

12/06/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.17

     8,807

12/06/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.17

     8,214

11/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.5

    19,000

10/06/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1

     9,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo