Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 09/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.32

     8,700

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu còn đuôi hấp (CPTO) đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.95

    14,250

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ còn đuôi (PTO) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.4

    11,950

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ tẩm bột nhúng đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

3

     8,150

11/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.3

     8,700

11/06/2018

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.4

    20,563

09/06/2018

Tôm sú bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi hấp đông lạnh

Netherlands

CANG VICT

FOB

TTR

0.47

    10,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo