Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 31/5-1/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 31/5-1/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 31/5-1/6

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

01/06/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3

        8,080

31/05/2019

Tôm sú thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.06

     10,700

31/05/2019

Tôm sú thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.21

     11,000

31/05/2019

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

        7,520

31/05/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG VICT

C&F

LC

3

        8,850

31/05/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

        7,950

31/05/2019

Tôm sú PDTO luộc đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.05

        9,000

31/05/2019

Tôm sú tươi PDTO đông lanh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.48

        8,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo