Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/4-7/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/4-7/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/4-7/5

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

07/05/2019

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.39

     26,920

04/05/2019

Tôm sú PUD Block tươi đông lạnh-loại 1

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.36

     12,000

04/05/2019

Tôm sú PUD Block tươi đông lạnh-loại 2

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.13

     10,800

03/05/2019

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ còn đuôi (PTO) nhúng đông lạnh

Austria

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DP

0.41

        9,800

30/04/2019

Tôm sú thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.22

     11,100

30/04/2019

Tôm sú thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.51

     10,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo