Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 31/8-3/9
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 31/8-3/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 31/8-3/9

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

3/9/2019

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.37

    18,646

3/9/2019

Tôm sú nguyên con, tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

9.91

    10,600

3/9/2019

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.29

    18,646

3/9/2019

Tôm Sú thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.46

       5,000

31/8/2019

Tôm sú tươi đông lạnh EZP

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

6.46

    11,133

31/8/2019

Tôm sú tươi đông lạnh EZP

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

6.88

    11,133

31/8/2019

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.01

       9,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo