Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 11/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 11/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 11/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.3

     9,200

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.18

     9,200

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.9

    14,200

11/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.3

     9,200

11/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.2

     9,200

11/06/2018

Tôm sú nhúng đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

7.5

    15,900

11/06/2018

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.18

    14,167

11/06/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DA

8.7

    18,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo