Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 30/9-1/10
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 30/9-1/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 30/9-1/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

01/10/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.23

  12,500

01/10/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.15

  12,500

01/10/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3

  10,500

01/10/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3

  12,950

01/10/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.5

  12,000

30/09/2018

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.76

    9,785

30/09/2018

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.24

  13,285

30/09/2018

Tôm sú thịt đông lạnh.

Japan

CANG VICT

CPT

LC

1.62

  13,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo