Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 18/5-22/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 18/5-22/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 18/05-22/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/05/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.29

    14,400

22/05/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.49

    14,700

21/05/2018

Tôm sú HLSO EZP tươi đông lạnh

HongKong

HO CHI MINH

FCA

TTR

0.2

    15,800

21/05/2018

Tôm Sú HLSO EZP đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.19

    14,648

21/05/2018

Tôm Sú HLSO đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4.34

    14,537

19/05/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.12

    14,960

19/05/2018

Tôm sú HOSO xẻ bướm đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.65

    11,200

18/05/2018

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.46

    20,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo