Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.6

    10,700

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.55

    11,750

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2.8

    12,400

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.3

     8,900

11/06/2018

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.63

    15,000

11/06/2018

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.90

    13,214

11/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.3

     8,900

10/06/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu còn đuôi đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.08

    12,547

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo