Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 8/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 8/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 08/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

    11,550

12/06/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.4

    16,850

12/06/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Mauritius

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.38

    11,150

11/06/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

    11,550

11/06/2018

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.58

    16,389

09/06/2018

Tôm sú tươi, bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Netherlands

CANG VICT

FOB

TTR

0.48

    13,000

08/06/2018

Tôm sú HLSO EZP tươi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.52

    13,400

08/06/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.53

    13,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo