Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 30/4-7/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 30/4-7/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 30/4-7/5

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

07/05/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

9.6

     31,688

03/05/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Finland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.08

     12,200

03/05/2019

Tôm sú block lặt đầu tươi đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.74

     15,900

03/05/2019

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DP

9.5

     10,200

02/05/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

     14,700

02/05/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Germany

SWIRE COLD STORAGE

FOB

TTR

5

     10,000

30/04/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

SWIRE COLD STORAGE

FOB

TTR

5

     10,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo