Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo