Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí