Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 28/8-3/9/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 28/8-3/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 28/8-3/9/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

03-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( BRAND: MEKONG BASA ): ( BLOCK ) 11 LBS X 2/THÙNG; SIZE 8-10 OZ

USA

Cang Qt Sp-Ssa(Ssit)

CFR

KC

17.96

2,855

03-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( BRAND : GASI ); 15 LBS/ THÙNG; SIZE 3-5 OZ

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

KC

16.33

4,453

31-08-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( BRAND: SAILOR SUPREME ); 15 LBS/ THÙNG; SIZE 3-5 OZ

USA

Cang Qt Cai Mep

CFR

KC

19.05

3,219

FOB

03-09-19

Cá tra fillet đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

17.98

2,974

02-09-19

Cá Tra fillet Đông Lạnh

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

17.71

3,062

30-08-19

Cá Tra fillet Đông Lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

17.98

2,885

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin tham khảo