Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ từ tháng 1/2016-4/2018
 

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ từ tháng 1/2016-4/2018

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ từ tháng 1/2016-4/2018.

Nguồn: AgroMonitor tính toán, tháng 4/2018 là số liệu sơ bộ tính đến ngày 17/4