Lượng xuất khẩu cá tra đi EU bắt đầu có dấu hiệu chững lại trong tháng 6/2019 (tấn)