Lượng xuất khẩu cá tra của Top10 DN hàng đầu trong 7 tháng năm 2018
 

Lượng xuất khẩu cá tra của Top10 DN hàng đầu trong 7 tháng năm 2018

Lượng xuất khẩu cá tra của Top10 DN hàng đầu trong 7 tháng năm 2018, Tấn

Nguồn: TCHQ