Lượng xuất khẩu cá tra chính ngạch vào thị trường Trung quốc qua các cảng biển và cửa khẩu phía Bắc
 

Lượng xuất khẩu cá tra chính ngạch vào thị trường Trung quốc qua các cảng biển và cửa khẩu phía Bắc

Lượng xuất khẩu cá tra chính ngạch vào thị trường Trung quốc qua các cảng biển và cửa khẩu phía Bắc, tấn

Nguồn: Agromonitor tính toán