Lượng xuất khẩu cá tra chính ngạch đi thị trường Trung Quốc từ 1/2017-6/2019 (tấn)
 

Lượng xuất khẩu cá tra chính ngạch đi thị trường Trung Quốc từ 1/2017-6/2019 (tấn)

Lượng xuất khẩu cá tra chính ngạch đi thị trường Trung Quốc từ 1/2017-6/2019 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ