Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-9/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-9/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2017-9/2018

Nguồn: TCHQ (Tháng 9*: Ước tính của BNN&PTNT)