Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-7/2017

Nguồn: TCHQ, Bộ NN&PTNT* (Tháng 7*/2017: Ước tính)