Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

Nguồn: National Marine Fisheries Service