Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017

Nguồn: National Marine Fisheries Service