Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Nguồn: Số liệu Hải quan