Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Nguồn: Số liệu Hải quan