Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

 

Nguồn: Số liệu Hải quan