Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

Nguồn: Số liệu Hải quan