Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga từ tháng 1/2015-10/2016
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga từ tháng 1/2015-10/2016

 

Nguồn: TCHQ. (*) số liệu sơ bộ tính đến 25/10/2016