Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Brazil từ tháng 01/2016-4/2018
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Brazil từ tháng 01/2016-4/2018

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Brazil từ tháng 01/2016-4/2018

Nguồn: TCHQ, (*) số liệu sơ bộ