Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-8/2017

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-8/2017

Nguồn: Bộ NN&PTNT*; TCTK** (Tháng 8*,**/2017: Ước tính)