Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-1/2018

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-1/2018

Nguồn: TCHQ (Tháng 1*/2018:Ước tính của BNN&PTNT; Tháng 1**/2018: Ước tính của TCTK)