Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2016- tháng 12/2017

Nguồn: TCHQ (Tháng 12*/2017: Ước tính của BNN&PTNT- Tháng 12**/2017: Ước tính của TCTK)