Lượng khô đậu tương nhập về Việt Nam trong tháng 9 có thể đạt hơn 400 nghìn tấn
 

Lượng khô đậu tương nhập về Việt Nam trong tháng 9 có thể đạt hơn 400 nghìn tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.