Lượng đường Thái (lậu) về ít hơn 2 tuần trước, chỉ có đường nhuyễn chảy về, đường hạt trung không có hàng về
 

Lượng đường Thái (lậu) về ít hơn 2 tuần trước, chỉ có đường nhuyễn chảy về, đường hạt trung không có hàng về

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí