Lúa gạo 8/2019 - Giá NL/TP IR50404 Hè Thu trong tháng 8 xu hướng giảm nhẹ, thị trường gạo Đài Thơm 8 đã giảm nhiệt so với 2 tháng trước
 

Lúa gạo 8/2019 - Giá NL/TP IR50404 Hè Thu trong tháng 8 xu hướng giảm nhẹ, thị trường gạo Đài Thơm 8 đã giảm nhiệt so với 2 tháng trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.