Lúa CamPuchia về nhiều, chủ yếu lúa OM5451, lúa IR50404 ít hơn
 

Lúa CamPuchia về nhiều, chủ yếu lúa OM5451, lúa IR50404 ít hơn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí