Kỳ từ 14/03-21/03: Lượng ngô nhập về Việt Nam tiếp tục ở mức rất thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 14/03-21/03: Lượng ngô nhập về Việt Nam tiếp tục ở mức rất thấp

Trong kỳ từ 14/03 – 21/03 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc tiếp tục ở mức rất thấp, chỉ đạt hơn 1 nghìn tấn. Theo đó tỉnh chung trong kỳ từ 01/03-22/03 lượng ngô nhập về Bắc chỉ vào khoảng 18,3 nghìn tấn.

Trong kỳ từ 14/03 – 21/03 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc tiếp tục ở mức rất thấp, chỉ đạt hơn 1 nghìn tấn. Theo đó tỉnh chung trong kỳ từ 01/03-22/03 lượng ngô nhập về Bắc chỉ vào khoảng 18,3 nghìn tấn. 

Tương tự trong kỳ từ 14/03 – 21/03 lượng ngô nhập khẩu miền Nam cũng ở mức thấp, chỉ đạt hơn 14 nghìn tấn trong đó DNSX chiếm 84% tỷ trọng. Theo đó tỉnh chung trong kỳ từ 01/03-22/03 lượng ngô nhập về Nam cũng chỉ vào khoảng 73,7 nghìn tấn.

Tin tham khảo