Kim ngạch xuất khẩu cá tra từ 1/2016-10/2018
 

Kim ngạch xuất khẩu cá tra từ 1/2016-10/2018

Kim ngạch xuất khẩu cá tra từ 1/2016-10/2018, USD

Nguồn: TCHQ