Khoảng cách giá tôm tại miền Nam và miền Bắc thu hẹp do không sang được hàng tại biên mậu Việt- Trung
 

Khoảng cách giá tôm tại miền Nam và miền Bắc thu hẹp do không sang được hàng tại biên mậu Việt- Trung

Tương quan giữa giá tôm thẻ 100 con/kg tại miền Nam và miền Bắc Việt Nam, 1/2018-6/2019, đ/kg: Khoảng cách giá tôm tại miền Nam và miền Bắc thu hẹp do không sang được hàng tại biên mậu Việt- Trung.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo