Kết quả thầu 250 ngàn tấn của Philippines

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kết quả thầu 250 ngàn tấn của Philippines

Việt Nam: Quốc tế gia 50 ngàn tấn, Tân Long 50 ngàn tấn, Hiệp Lợi 25 ngàn tấn, Vinafood2: 50 ngàn tấn

Trader Singapore: Olam 50 ngàn tấn

Thái Lan: Capital Cereal 25 ngàn tấn

Lượng hàng

Nhà thầu

Giá giao đến kho Philippines

Lot 1: 50 ngàn tấn

OLAM

$413.89

Lot 2: 25 ngàn tấn

Tân Long

$414

Lot 3: 25 ngàn tấn

Tân Long

$409

Lot 4: 25 ngàn tấn

Hiệp Lợi

$425.90

Lot 5: 25 ngàn tấn

Quốc Tế Gia

$421.64

Lot 6: 25 ngàn tấn

Quốc Tế Gia

$415.65

Lot 7: 25 ngàn tấn

Capital Cereals

$431.70

Lot 8: 50 ngàn tấn

Vinafood2

$424.45

Tin tham khảo