Hội đồng cao su Ấn Độ gia hạn hỗ trợ tài chính cho người trồng cao su
 

Hội đồng cao su Ấn Độ gia hạn hỗ trợ tài chính cho người trồng cao su

Hội đồng cao su Ấn Độ đã thông báo rằng ngày cuối cùng để người trồng cao su nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để trồng lại và trồng mới theo Chương trình Phát triển Trồng Cao su đã được gia hạn đến ngày 31/1/2019.

Ở khu vực trồng cao su truyền thống là Kerala & Tamil Nadu, những người trồng có tổng diện tích trồng cao su không vượt quá 2 ha bao gồm cả trồng mới/trồng lại trong năm 2018, đủ điều kiện để được cấp thêm diện tích 1 ha đất mới. Mức hỗ trợ là 25.000 Rs/ha để trồng lại và trồng mới, bao gồm 5.000 Rs cho chi phí trồng.

Ở các khu vực phi truyền thống và Đông Bắc, người trồng có tổng diện tích trồng cao su không vượt quá 5 ha bao gồm cả trồng mới/trồng lại trong năm 2018, đủ điều kiện để được cấp thêm diện tích 2 ha đất mới. Mức hỗ trợ là 40.000 Rs/ha để trồng lại và trồng mới, bao gồm 5.000 Rs cho chi phí trồng.