Giao dịch Jasmine Đông Xuân xu hướng nhích lên
 

Giao dịch Jasmine Đông Xuân xu hướng nhích lên

Có các thông tin cho biết Jasmine Đông Xuân đang hút hàng. Các kho khu vực Lấp Vò hỏi mua nhiều Jasmine Đông Xuân giá 11,600 chưa tách, tại kho. Một số kho khu vực An Giang chào giá 11,800 chưa tách, thuần 90, tại kho nhưng chưa ra được hàng